Поради учням

05.11.2014   Категорія: Інформація для учнів

Поради щодо усної відповіді

1. Що означає питання, на яке я відповідаю?

2. Головною думкою моєї відповіді є - ....

3. Ключовими поняттями, на які я спираюся в відповіді є - ... Я розумію логічні зв’язки між ними Причиною є -..., а наслідком є -... Метою є -..., а засобом її досягнення є - ... Головним є - ..., а другорядним є - ...

5. Якщо потрібно, можу пояснити значення (інтерпретувати, розтлумачити) кожне з них

6. Можу пояснити теорію наступним прикладом (прикладами)

7. Можу відповісти на запитання моїх однокласників

 

Як готувати домашнє завдання?

1. Не відкладай на потім, виконуй завдання в той день, коли його задано

 2. Наведи порядок на столі, підготуй належне приладдя

 3. Вимкни телевізор, радіо та інші відволікаючі засоби

 4. Склади план своєї роботи (з якого предмета почати, а яким закінчити)

 5. Чергуй предмети фізико-математичного циклу з гуманітарними

 6. Пам’ятай, що робиш завдання не для вчителів і батьків, а для себе!

 7. Зранку швидко повтори

 8. Якщо завдання тобі не вдається, сформулюй конкретні питання щодо теми для подальшого з’ясування їх з учителем або друзями

 

Алгоритм читання тексту

1. Виділіть (випишіть) нові для Вас поняття, терміни, закони, інформацію тощо.

 2. Керуючись підручником, словником надайте інтерпретацію (тлумачення, пояснення) кожному з виділених нових термінів, понять, законів

 3. Які з виділених термінів, понять, законів залишилися незрозумілими для Вас? Зверніться по допомогу до вчителя або призначеного ним помічника з числа учнів

 4. Установіть логічні ланцюжки, певні взаємозв'язки, наслідки, способи досягнення результату причина і наслідок мета і засіб

 5. Виділіть, на Ваш погляд, головну думку в даному тексті. Чому Вона для Вас є головною?

 6. Для вирішення якої проблеми, ситуації тощо можна використовувати дану інформацію?

 

Як вчити напам'ять?

1. Прочитай і визнач головну думку тексту

 2. Розділи текст на смислові частини

 3. Вивчи першу частину

 4. Вивчи другу частину

 5. Повтори першу і другу частини разом

 

Алгоритм розв'язання задачі

 

1. Про що йдеться в умові?

 2. Визнач значення відомих величин: словесно числом, виразом чи рівнянням позначенням

 3. Запиши запитання задачі через позначення

 4. Перевір одиниці вимірювання

 5. Якщо треба, зроби пояснюючий малюнок (схему)

 6. Запиши задачу у вигляді рівняння через позначення

 7. Підстав у рівняння замість позначень відповідні числа або вирази

 8. Перевір відповідь. Якщо вона неправильна, пригадай чи переглянь розв’язання подібної задачі

 

Як складати конспект?

1. Прочитайте текст підручника

 2. Запишіть у зошит тему конспекту

 3. Визначте в тексті головний зміст, основні ідеї, поняття, закономірності, формули, тощо

 4. Визначте взаємозв’язки (причина-наслідок, мета-засіб,

 5. Основний зміст кожного значеннєвого компонента законспектуйте у вигляді кодованої інформації (скорочення, абревіатури, малюнки) після найменування теми в зошиті

 6. Доцільно позначити на сторінці конспекту праві і ліві поля: ліворуч записувати назви розділів, параграфів, номери сторінок, самостійно сформульовані основні проблеми, а праворуч – свої висновки і коментарі, посилання на інші наявні у вас матеріали

 7. Найважливіші положення (визначення, докази, висновки) записуйте у вигляді цитат

 8. Корисно мати під рукою маркери або ручки різних кольорів, щоб відмічати ними найважливіші для вас елементи конспекту

 9. Прочитайте ще раз текст і перевірте повноту виписаних ідей

 Грамотно складений конспект повинен задовольняти наступним вимогам: правильне передавання основного змісту тексту, виокремлення головних думок

 - логічний зв’язок виписаних думок, структурованість

 - ясність

 - стислість

 - інформація про джерело тексту

 - наявність вільного місця для доповнення написаного новими думками

 

Як писати реферат?

1. Тема реферату повинна бути правильно сформульованою: Назва має відбивати зміст У назві мають бути чітко визначені рамки розгляду теми

 2. Титульний аркуш має вигляд Вгорі, посередині – назва навчального закладу В центрі – тема реферату Нижче теми праворуч – ПІБ учня, клас, ПІБ керівника Внизу, посередині – місто і рік написання

 3. Зміст реферату складається з 4-х частин: вступу, основної частини, висновку, списку літератури

 4. Вступ - містить коротке обгрунтування актуальності теми реферату, з його об’єктивною складністю для вивчення, а також у зв’язку з численними теоріями і суперечками

 5. Основна частина Містить матеріал, відібраний для розгляду проблеми, розподілений за параграфами Розкриває методи, використані для доказу результатів Містить особисту думку учня та сформульовані самостійні висновки, які спираються на наведені факти

 6. Висновок Формулює висновки за параграфами, котрі випливають з основної частини, осмислення основної частини реферату Звертає увагу на виконання поставлених у Вступі завдань і мети

 7. Список літератури Джерела перелічують за алфавітом Обов’язково вказують автора, назву, місце видання, назву видавництва і рік видання У разі необхідності до реферату оформлюється додаток (документи, ілюстрації, таблиці, схеми тощо)

    Психолог Поради

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід
Поділіться з друзями