Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад педагогічних працівників

03.01.2019   Administrator   Категорія: Наявність вакантних посад

 

Наказ

03 січня 2019 року                                                              № 01-к

Про затвердження Положення
про порядок проведення конкурсного
 відбору на заміщення вакантних посад 
педагогічних працівників Тернопільської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 
з поглибленим вивченням іноземних мов 
Тернопільської міської ради 
Тернопільської області

Відповідно до Закону України «Про освіту», статті 26 Закону України "Про загальну середню освіту",  Кодексу  законів   про   працю   України та «Типового Положення про порядок  проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти м. Тернополя»;  до рішення Тернопільської міської ради від 22.11.2018р. №7/30/32, з метою якісного відбору  та комплектування Тернопільської спеціалізованої школи №5 з поглибленим вивченням іноземних мов (далі – школи) педагогічними кадрами, забезпечення прозорості у прийнятті управлінських рішень

 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад педагогічних працівників Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області. (Положення додається).

2. Дане положення оприлюднити на сайті  школи   (відповідальна Поврозник Р.А.)

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи                                                              П.І.Поврозник

 

Затверджено наказом по школі

від  03 січня 2019 року № 01-к

Директор школи            П.І.Поврозник

 

 

Положення
про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад педагогічних працівників
Тернопільської спеціалізованої школи №5 з поглибленим вивченням іноземних мов

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», статті 26 Закону України "Про загальну середню освіту",  Кодексу  законів   про   працю   України та «Типового Положення про порядок  проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти м.Тернополя» відповідно до рішення Тернопільської міської ради від 22.11.2018р. №7/30/32, з метою якісного відбору  та комплектування Тернопільської спеціалізованої школи №5 з поглибленим вивченням іноземних мов (далі- школи) педагогічними кадрами, забезпечення прозорості у прийнятті управлінських рішень.

Конкурсний відбір полягає у перевірці професійного рівня, теоретичних знань, практичних навичок та умінь осіб, що претендують на заміщення вакантних посад педагогічних працівників.

Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності, законності, рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень конкурсною комісією, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад педагогічних працівників.

1.2 До конкурсу допускаються особи з високими  моральними якостями,  фізичний і психічний стан яких дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та які відповідають вимогам ст.58 Закону України «Про освіту»:

особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за педагогічною спеціальністю (педагогічну освіту), відповідний заклад освіти присвоює професійну кваліфікацію педагогічного працівника;

особи, які здобули вищу  освіту за педагогічною спеціальністю, за іншою спеціальністю, якщо заклад може присвоїти кваліфікацію педагогічного працівника відповідною освітньою програмою;

особи, яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на один рік.

1.3. Відповідно  до  статті 26  Закону  України "Про загальну середню освіту", статті   21   Кодексу  законів  про   працю  України   педагогічні  працівники приймаються на роботу шляхом укладання трудового договору на основі конкурсного відбору в  порядку, визначеному розділом  третім цього  Положення. 

1.4. Трудовий договір  укладається з педагогічними працівниками за результатами конкурсної комісії.

1.5.  На   педагогічних   працівників поширюється  чинне  законодавство  про  працю. 

 

2. Проведення конкурсу

2.1.  Прийняття  на роботу педагогічних працівників здійснюється  на  основі  конкурсного  відбору. 

2.2. Конкурс  проводиться    при наявності у школі вакантної посади.

2.3. Молоді спеціалісти, випускники  вищих навчальних закладів, які уклали договори відповідно до Порядку формування муніципального замовлення спеціалістів для комунальних підприємств, установ, організацій міської ради, сумісники приймаються на педагогічну роботу без проведення конкурсу.

У виняткових випадках (відсутність інших працівників даної спеціальності у школі, термінове звільнення педагогічного працівника) під час навчального року директор школи має право приймати педагогічних працівників без конкурсу, але за погодженням з конкурсною комісією.

2.4. Для   проведення  конкурсу  рішенням  директора  школи створюється конкурсна комісія, персональний  склад якої визначає директор щколи.    

2.5. До складу конкурсної комісії входять: заступник директора, педагог із числа найбільш висококваліфікованих працівників, практичний психолог, голова ради трудового колективу або голова профспілкового комітету школи, представник управління освіти і науки міської ради, депутат на окрузі якого знаходиться заклад освіти (за згодою), представник батьківської громадськості .

Головне завдання   конкурсної   комісії  -  надати  директору обгрунтовані пропозиції про те,  кого із осіб, які беруть участь у конкурсі, призначити на посаду педагогічного працівника.

2.6. Про оголошення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад педагогічних працівників директором школи видається наказ, якій оприлюднюється на сайті школи та на сайті  управління освіти і науки Тернопільської міської ради .

З метою надання повної та об’єктивної інформації оголошення про конкурс на заміщення посади має містити:

 • повну назву школи;
 • найменування посади, на яку оголошено конкурс;
 • вимоги до претендентів;
 • кількість годин та вид трудового договору;
 • строки подання заяв та документів, їх стислий перелік;
 • дата проведення конкурсу;
 • адреса, за якою здійснюється прийняття документів від претендентів.

Строк подання кандидатами заяв та документів для участі у конкурсному відборі становить не менше, ніж 20 календарних днів, які розпочинаються з наступного дня  після опублікування оголошення про конкурсний відбір на сайті школи та на сайті  управління освіти і науки Тернопільської міської ради .

2.7. Свою   кандидатуру  для  участі  в  конкурсі  на  посаду педагогічного працівника  закладу  освіти  має  право  пропонувати будь-яка   особа,  яка  за  професійно-кваліфікаційними  й  іншими якостями,  визначеними у цьому Положенні,  має  право  займати  дану посаду.

2.8. Не  допускається  немотивована відмова в прийнятті заяви претендента на заміщення вакантної посади на конкурс.

2.9. Посади за конкурсом займаються на строк, встановлений за погодженням сторін, згідно з  наказом про призначення.

2.10. До  обов'язкових документів,  які подаються на конкурс, входять:

 • заява, 
 • копія паспорта,
 • копія диплому,
 • копія трудової книжки,
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду,
 • копія атестаційного листа (для тих, хто атестувався протягом попередніх 5-ти років),
 • копії інших документів, що надають законні переваги,
 • згода на збір та обробку персональних даних.

2.11. Документи, подані кандидатами, реєструються в канцелярії школи в день їх надходження.

2.12. Якщо закінчення терміну дії оголошення припадає на неробочий день, останнім днем подання документів вважається перший за ним робочий день.

2.13. Документи, що надійшли з порушенням встановленого у пункті 2.6. цього Положення строку для їх подання, не розглядаються і повертаються кандидату.

2.14. За відсутності повного комплекту документів кандидата документи не приймаються до розгляду.

2.15. У разі невідповідності спеціальності та кваліфікації кандидата вимогам законодавства України та умовам оголошеного конкурсного відбору він не допускається до конкурсного відбору, про що йому повідомляється письмово (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

2.16. Директор школи передає комплект документів кандидатів для розгляду конкурсною комісією .

2.17. Конкурсна комісія у тижневий строк після завершення терміну подання заяви для участі у конкурсному відборі розглядає документи кандидатів та визначає дату засідання Комісії для проведення співбесіди з претендентами.

2.18. Якщо особа, яка подала заяву на участь у конкурсі, не відповідає вимогам, встановленим законом України «Про освіту» та умовам конкурсу, вона не допускається до участі в ньому, про що письмово повідомляється директором школи (на підставі рішення конкурсної комісії).

2.19. У випадку виявлення фактів подання кандидатом підроблених або спотворених офіційних документів, такий кандидат не допускається до участі у конкурсному відборі, а його документи повертаються.

2.20. Рішення про допуск (не допуск) кандидатів до участі в конкурсному відборі приймається конкурсною комісією по кандидатах на посади педагогічних працівників, що оформляється протоколом.

2.21. Конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами у тижневий термін після прийняття рішення про допуск (не допуск) кандидатів до участі в конкурсному відборі.

На засіданні конкурсна комісія приймає рішення щодо кандидатури на заміщення посади відповідно до умов оголошеного конкурсу шляхом  проведення співбесіди з кандидатом, на посаду, розгляду документів, поданих претендентами.

2.22. Рішення конкурсної комісії ухвалюється простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. Воно є правомірним, якщо у засіданні брало участь не менше 2/3 від її складу.

Якщо  жоден   з  учасників  конкурсу  не  отримав  більшості голосів, за  рішенням  конкурсної  комісії  може  бути   проведено повторне голосування.  Конкурс вважається таким, що не відбувся, у тому разі,  коли за підсумками  повторного  голосування  жоден   з учасників конкурсу  не  набрав  необхідної кількості  голосів  або були допущені  процедурні  й  інші  порушення  порядку  проведення конкурсу, встановленого цим Положенням.

2.23. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. У протоколі зазначаються пропозиції щодо призначення кандидатів на посаду. Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

2.24. Протокол не пізніше, ніж через два робочі дні після голосування розміщується на офіційних сайтах школи та управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

2.25. Школа повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

2.26. Рішення  конкурсної комісії є підставою для укладання з претендентом на посаду трудового договору шляхом видання наказу директором школи про його призначення.

2.27. Матеріали засідань конкурсної комісії зберігаються в школі з дотриманням вимог умов та термінів зберігання відповідно до номенклатури справ.

3. Умови укладання трудового договору

3.1. Трудовий  договір  відповідно до чинного законодавства є угодою між працівником і школою, за  якою  працівник зобов'язується виконувати роботу,   визначену   в   цій    угоді,  підпорядковуватися   правилам  внутрішнього  трудового розпорядку, а  директор школи  зобов'язується виплачувати  працівнику  заробітну  плату  і  забезпечувати  умови праці,  необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором.

3.2. Правова   основа   трудового    договору    визначається Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Кодексом законів про  працю України.

3.3. Згідно  з  чинним  законодавством  трудовий договір може бути:

     - безстроковий - укладений на невизначний період;

     - укладений на певний строк,  встановлений за  згодою  сторін (строковий);

     - укладений на час виконання певної роботи.

3.4. При прийнятті  на  роботу  педагогічних  працівників,  а   також   при продовженні трудових відносин із працюючими педагогічними працівниками може  застосовуватися будь-яка наведена вище форма  трудового  договору:  безстрокового, строкового, на час виконання певної  роботи,  термін яких визначаються угодою сторін.

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід
Поділіться з друзями