Сьома Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти-2016»

10.02.2016   Administrator   Категорія: Happy English

 

Номінація: «Міжнародна співпраця як невід’ємна складова інноваційного розвитку національної освіти та науки»

LEARN. TEACH. INSPIRE. CREATE

   У світі існує безліч країн, а мов, якими розмовляють їх жителі, ще більше. І в даному випадку мова йде не про сотню - другу, а про кілька тисяч. Як же населенню Землі зрозуміти один одного? Для цього існують міжнародні мови, які і дають змогу всім нам спілкуватися один з одним, незалежно від національності та місця проживання.
   Однією з міжнародних мов є англійська. Більше того, вона є мовою міжнаціонального спілкування для всього людства. Її значення у сучасному світі важко переоцінити. Адже не можна не зважати на вибір більше 1 мільярда людей, які її використовують. І якщо для половини з них вона є рідною, то близько 600 мільйонів вибрали саме її як іноземну. Значення англійської мови сьогодні настільки велике, що її знання уже не є привілеєм і розкішшю, а навпаки стало вимогою часу. Вивчення іноземної мови є одним з ключових пріоритетів внутрішньої політики ЄС. Багатомовність, згідно бачення ЄС, є важливим елементом конкурентоспроможності. Тому однією з умов приєднання нашої країни до ділового, освітнього, наукового та культурного простору країн Європейської спільноти є знання мов. Мовна політика ЄС вбачає знання кожним громадянином країн ЄС окрім рідної двох іноземних. А одним із ключових принципів Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти є «іноземні мови – для життя», а їх знання належить до списку ключових компетенцій, які має отримати кожен представник суспільства протягом життя.
   Англійську сьогодні знати престижно. Вона відкриває широкий доступ до знань, є інструментом навчання міжнародних шкіл та освітніх он-лайн платформ.
   Стратегією України 2020 передбачено, що у 2020р. 75% випускників володітимуть двома іноземними мовами. Це зумовлено поглибленням міжнародних зв’язків України, інтеграцією країни до загальноєвропейських структур. Адже у 2014р. була підписана Угода про Асоціацію з ЄС. А 2016 рік оголошений президентом «Роком англійської мови в Україні».
   Вчителі Тернопільської спеціалізованої школи I – III ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов не стоять осторонь від вимог сьогодення і спрямовують увесь свій професійний досвід на виховання людини, готової інтегруватись у всесвітній простір. Тому на засіданні ради нашого закладу було затверджено «Модель випускника 5-ї школи», складовою якої є «Знання не менше двох іноземних мов».
   Однією із умов успішного формування сучасної особистості, покращення рівня навчання, створення іміджу навчального закладу є міжнародна діяльність. Саме вона дає можливість розвивати комунікативні навички, як основну компетентність. ЇЇ практичне значення полягає у:

 • залученні у процес пізнання практично всіх учнів;
 • рівноправності учня та вчителя, як суб’єктів навчання (педагог виступає в ролі організатора процесу навчання);
 • виробленні комунікативної компетентності в учнів;
 • значному опануванні навчального матеріалу відповідно до вимог навчальної програми з іноземних мов;
 • розвитку вміння аналізувати, синтезувати, ставити цілі;
 • вмінні працювати в команді, прислухатись до іншої, відмінної від особистої, думки, формуванні готовності до міжособистісної взаємодії;
 • забезпеченні набуття учнями вміння обговорювати проблеми, доводити власну позицію, виробляти особисту точку зору;
 • розвитку критичного і креативного мислення;
 • розумінні значущості навчання і освіти в реальному житті;
 • адаптації у мовному середовищі;
 • забезпеченні формування особистості;
 • створенні комфортних умов навчання (знятті нервового навантаження, зміні форм діяльності, переключенні уваги тощо), доброзичливості і взаємопідтримки, що сприяє не лише отриманню нових знань, а й розвиває саму пізнавальну діяльність.

   Інноваційна значущість: зміна підходів у викладанні англійської мови, оновлення методик навчання та виховання учнів через міжнародну діяльність навчального закладу з метою підвищення мотивації та наближення умов навчання до реальних умов застосування мови.

   Передбачувані результати:

 • результативна ефективність занять з іноземної мови;
 • досягнення високих результатів у застосуванні учнями теоретичних та практичних знань в нових ситуаціях;
 • розвиток комунікативних навичок та вмінь школярів;
 • сформованість в учнів здатності і бажання вчитися самостійно, здійснювати пошук інформації з використанням різноманітних джерел;
 • розширення можливостей учнів у виборі майбутньої професії;
 • підвищення самооцінки, готовність випускника школи до інтеграції у світовий простір.

Міжнародна діяльність у навчальному закладі здійснюється у багатьох напрямках

I. У сучасній системі української освіти змінився соціокультурний аспект вивчення іноземних мов. Значно зросли освітня та самоосвітня функції школи, професійна значущість на ринку праці в цілому, що дало поштовх посиленню мотивації вивчення мов міжнародного спілкування. Україна, як і Європа, перебуває у пошуку нових ідей, цінностей, які міцно зв’язані контекстом взаєморозуміння та співробітництва, що спонукає до полікультурності, поліетичності, полілінгвістичності, а також є загальною потребою сучасного суспільства. Сьогодні потрібні громадяни – неординарні творчі особистості, здатні до адекватного сприйняття змін і продуктивного впровадження інновацій, які б мали нестандартне мислення, вносили б новий зміст у соціальне, культурне, виробниче життя, уміли б ставити та розв’язувати перспективні задачі щодо проектування майбутнього. Своєчасним відгуком на соціальні замовлення суспільства стали документи, в яких закладені принципи комунікативного спрямування, особистісної орієнтації, автономії учня, і на підставі яких здійснюється міжнародна діяльність нашого навчального закладу. Це:

- «Конвенція ООН про права дитини»;

- «Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти»;

- Закони України«Про освіту»,

 •    «Про загальну середню освіту»;
 •    Концепція загальної середньої освіти;
 •    Навчальні програми з іноземних мов;

- Укази президента України:

 •  «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні»;
 • «Про національну доктрину розвитку освіти»;
 • «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;

- Національна програма вивчення та популяризації іноземних мов «Go Global» та інші.

   Зокрема, у Статті 28 Конвенції ООН про права дитини говориться, що «держави – учасниці заохочують і розвивають міжнародне співробітництво з питань, що стосуються освіти..», а у «Державному стандарті» зазначено, що вся система шкільної освіти в галузі іноземних мов має виробляти в учнів вміння іншомовного спілкування, що сприятиме інтеграції українського суспільства до світової спільноти.

II. За останні роки разом із новими вимогами суспільства змінилися і погляди батьків щодо здобуття їх дітьми освіти. В пріоритеті є не тільки та школа, яка дає глибокі знання, а й виявляє дитячі здібності і працює на перспективу. Тому у навчальному закладі повинні працювати справжні майстри свого діла, інтелектуали, які своєю професійністю здатні створити привабливий імідж школи. Домінуючим напрямком наших педагогів стало створення гармонійного середовища в кожному класі, ствердження атмосфери емоційного благополуччя і духовного взаємозбагачення учнівського колективу, збагачення змісту навчання емоційним, особистісно – значущим матеріалом, стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів дітей під час навчального процесу. Життєрадісний характер, усмішки на обличчі, допитливість та жага знань стали помітною рисою наших учнів. Ми горді із того, що навчатись чи працювати у школі №5 м.Тернопіль є престижно. Помітну частку у популярність закладу як спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов вносять своєю професійністю і вчителі іноземних мов.«Справжнього вчителя можна уявити лише в постійному вдосконаленні»,- писав В.Сухомлинський. Тому наші педагоги намагаються йти в ногу з часом, вдосконалюючи себе. Вони є активними учасниками он-лайн курсів, тренінгів, семінарів, вебінарів. Отримані знання передають своїм колегам. Це допомагає їм здобути вищий рівень безперервного професійного розвитку. Використання вебінарів, як нової технології дистанційного навчання й спілкування, дало можливість організувати до цієї діяльності значну кількість людей, отримати унікальну здатність наживо спілкуватись з носіями мови в режимі он-лайн, поділитись ідеями, як зробити заняття в класі цікавішими для вчителя та учня. Саме такими були вебінари на сайтах: www.britishcouncil.org.ua/teach/webinars, http://www.pbs.org/teachers/webinar, http://www.cambridgeenglish.org/webinars: «Practice makes perfect: creating your own exam materials for the classroom» (Jill Buggey, Senior Presenter for Cambridge English Language Assessment), «Why Good Schools Have Poor Test Scores» (presenter: Martha S. Burns, Ph.D.), «Seven important things to know about teaching Very Young Learners» (Jeanne Perrett, авторка підручників для дітей), а також  вебінарах Всеукраїнського педагогічного інтерактивного марафону: «Новітні підходи до формування рецептивних навичок читання німецькою мовою», «7 секретів успішності вчителя», «Навчально-методичне забезпечення впровадження Державних стандартів освіти»та інші.
  Дедалі більшого авторитету у галузі культурних стосунків, викладанні англійської мови, освіті набуває міжнародна організація Британська Рада, яка діє як відділ культури Посольства Великої Британії в Україні. Наші педагоги використовують її безкоштовні он – лайн ресурси (відео, мобільні додатки, ігри, оповідання, вправи з аудіювання, говоріння, читання, письма та граматики) для навчання англійської мови, а також он-лайн курси http://www.britishcouncil.org.ua/en/teach/teacher-development/courses-qualifications
  First Kyiv Courses of Foreign Language «Using Creative Methods and Techniques in ESL Teaching», семінар за участю Джека Хартера, семінар «Нова роль та завдання викладача англійської мови в сучасних умовах» (методист – консультант David Cato, Pearson), тренінг «Мотивація учнів у вивченні англійської мови» (тренер Анна Моріс), он-лайн курси Британської Ради «Professional Cources for English Language Teaching», семінари «Підготовка до іспиту Goethe-Zertifikat B2», «Інтегрування країнознавчої інформації  у комунікативно та міжкультурно спрямоване заняття німецької мови», «Підготовка учнів до іспитів на рівнях А1-В2», проведені Гете-Інститутом;  – це лише мінімальний перелік відвіданих педагогами заходів професійного вдосконалення.
  Н
ещодавно учні та вчителі англійської мови школи стали учасниками тренінгу програми Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку «Active Citizens», який реалізується більше ніж у 40 країнах Близького Сходу, Північної Африки, Європи, Південної та Східної Азії. Метою участі було здобути знання та навички для сприяння побудові відносин між людьми на засадах рівності та однакових можливостей, поваги до різноманіття, вміння вести безконфліктний діалог та створювати проекти соціальної дії, направлені на інтеграцію у суспільство та покращення життя громади. Результатом двохденної праці стали ідеї створення проектів «Велосипедне місто», «Готель для тварин», «Спорт для здоров’я», «Творча світлиця» та ін.

   Учителі залюбки переймають досвід своїх закордонних колег. Свідченням цього є проведений в рамках співпраці з представництвом видавництва Оксфордського університету в Україні у нашій школі майстер клас тренера та автора навчальних матеріалів з Великої Британії Едмунда Дадлі з учнями 10 класу. Окрім того, у ході зустрічі висвітлювались питання особливості роботи вчителя англійської мови в різнорівневих групах, проблеми мотивації та розвитку самостійності учнів. 
Едмунд Дадлі був приємно вражений знаннями наших школярів, вмінням спілкуватися та взаєморозумінням. Учні легко ішли на контакт з новим вчителем, не боялися висловлювати власні думки, працювали в парах, робили припущення,  запитували і навіть давали поради, як і де можна гарно провести час у нашому місті, скуштувати національні страви, що цікавого можна і варто побачити.
    Вчителі іноземних мов беруть активну участь і в міжнародних конкурсах таких, як:

 •  «Ukrainian Culture Time» видавництва «MM Publications», з метою підтримки Міністерства освіти і науки України «2016-рік англійської мови» та з метою підвищення рівня професійної кваліфікації вчителів.
 • Програма Teaching Excellence and Achievement Program (TEA), яка започаткована IREX, організацією, що сприяє позитивному розвитку через інтелектуальне лідерство та інноваційні програми.
 • Teaching Changes Lives, що проводиться Oxford University Press.

   III. Мрія кожного вчителя – мати можливість із декількох варіантів вибрати такий підручник, який би давав можливість як вчителю, так і учню проявити свою індивідуальність, допомогти педагогові у встановленні кожного учня як яскравої та творчої особистості. Вчителі іноземних мов нашої школи можуть гордитися тим, що в них такий вибір є, оскільки вже тривалий час у нас проходить апробація альтернативних підручників. Зараз у тісній співпраці з видавництвами «Enterprise», «Express Publishing», «Macmillan», «Oxford University Press», «Longman», «Hueber Verlag» ми навчаємо за підручниками «English World», «Gate Way», «Prime Time», «Solutions», «Planet», які є рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

   Концепція використання альтернативних комплексів спрямована перш за все на розвиток комунікативних навичок. Навчально - методичні комплекси у всій повноті своїх компонентів (підручника, книжки для вчителя, комп’ютерних програм, аудіо- і відеокасет тощо), цікаві та актуальні теми, діалоги, насичені розмовною лексикою, різні види вправ, пісні, які посилюють мотивацію, проектні методи роботи дають змогу вчителю створити невимушену атмосферу на уроці, сприяють реалізації основного змісту освіти та поглибленню концепції вивчення іноземної мови «Happy Foreign Language», постійно підтримують вчителів у стані творчого пошуку педагогічних новацій.
   В альтернативних підручниках є сотні ідей, які виливаються спочатку в маленькі дитячі проекти, згодом переростають у великі і є спрямовані на розвиток та євроінтеграцію нашого суспільства. Посміхнені, щасливі обличчя, творчі роботи, розумні ідеї, доброта й чуйність, самооцінка, самоконтроль, вітчизняні та міжнародні проекти, конкурси – все це як один із результатів використання альтернативних освітніх комплексів.

IV. Позитивним результатом є і те, що наші учні  успішно здають міжнародні мовні іспити TOEFL, IELTS, Goethe-Zertifikat B2, FIT in Deutsch A1, підтверджуючи свої знання з англійської мови на відповідні рівні. Випускники школи продовжують своє навчання не тільки у вітчизняних вищих навчальних закладах, вивчаючи англійську, німецьку, польську, китайську, японську та інші мови, але й є студентами у Польщі, Австрії. Вже традицією стала активна участь учнів у щорічних відбіркових турах Програми обміну майбутніх лідерів FLEX, що адмініструється в Україні організацією Американські Ради з міжнародної освіти (American Councils) за підтримки Міністерства освіти і науки України. Програма надає можливість українським студентам навчатися в американській школі і жити в американській сім’ї протягом одного навчального року. Практично 30% учнів школи з тієї кількості дітей, яка відповідає критеріям відбору до I туру, бере щорічно участь у Програмі FLEX. Близько 40 дітей нашого закладу є уже її фіналістами, тими, хто відкривав для себе Америку, а Америка через них пізнавала Україну як незалежну самобутню європейську державу. Школа №5 була найактивнішим закладом м.Тернополя під час тренінгу «Психологія сучасної молоді», який проводився представництвом Програми FLEX у нашому місті.

Слід відмітити, що у 2014р. в ЗНО з англійської мови взяли участь 56 учнів школи. З них здали на:

-          124-135 бали – 4%

-          136-150 балів – 12%

-          150,5-161 бали – 20%

-          162-172,5 балів – 30%

-          173-183 - 18%

-          183,5-190 – 12%

-          190,5-195 – 2%

-          195,5-199,5 – 2%

   Школа зайняла у рейтингу міських шкіл міста III місце. За такими ж критеріями у 2013 році – III, а в 2012 – II місце. Серед учнів нашої школи є переможці II, III, IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської та німецької мов.

   V. Метою міжнародного співробітництва нашої школи є запровадження інноваційних технологій щодо залучення учнів та педагогів до діяльності в рамках міжнародних освітніх проектів і програм. Розвиток співпраці з міжнародними організаціями, участь у міжнародних програмах і проектах – важливий напрям європейської інтеграції. За останні роки нами було зреалізовано декілька міжнародних проектів. Вчителі та учні школи тричі їздили в Польщу, де брали участь у навчаннях і тренінгах таких як “Together for Democracy”, “Book of Freedom”, “Take Action”.
  Проект «Together for Democracy» був зреалізований польським товариством «Порозуміння поколінь» як двохсторонній міжнародний обмін Україна – Польща у Білому Дунайці біля м.Закопане та фінансувався Міністерством народної освіти Польщі.

   Під час восьмиденного перебування ми мали можливість більше пізнати один одного на основі взаємної поваги, толерантності, рівності. Також усі учасники проекту ознайомились з європейськими  цінностями, ділились своїми думками про розвиток демократії у Польщі та Україні. Наша участь у проекті була надзвичайно цікавою та проходила англійською мовою, хоча усі мали також можливість вдосконалити знання і з польської.

   Тренінги, енерджайзери, побудова групи, рольові ігри, проектна робота, проведення презентацій і майстерень, зустрічі з війтом та депутатом місцевого сейму, екскурсії, відвідини офісу польської газети «Tygodnik Podhanalski» та вечори українсько – польської культури…

   А ще наша поїздка – це незабутні враження від зустрічей із відомими людьми Закопаного, теплі і дружні стосунки з польськими друзями, дискусії за круглим столом та незабутні спогади.   Проект Tаке Action відбувався в рамках програми ”ERASMUS +”, яка спрямована на модернізацію, обмін досвідом, здійснення візитів та волонтерство.  Безумовно все це підтримує транснаціональні освітні відносини, зміцнює співпрацю та допомагає долати перешкоди у спілкуванні.

   Основна ідея, ENTREPRENEURSHIPYOUR CHANCE TO SUCCESS , спрямована на втілення молоддю своїх мрій у життя. Під час поїздки до Республіки Польща у м. Вісла, де, власне, і відбувався проект, учасники української та польської сторін мали можливість навчатись мобільно, а також обмінюватися досвідом для розвитку стратегічного партнерства.

   Учнівська молодь працювала у творчих майстернях, у малих та великих групах, спілкуючись виключно англійською мовою. Також учні мали можливість презентувати культуру, традиції і творчість своїх країн, пригощаючи нових друзів власноруч приготованими національними стравами. Після завершення проекту “Take Action” учні нашої школи систематизували свої креативні ідеї майбутнього молодого підприємця у буклет під назвою “ENTREPRENEURSHIP – YOUR CHANCE TO SUCCESS”.
«Book of Freedom» - це проект, ініційований організацією «Fundacja Actywni w Europie» за підтримки програми «Erasmus+» у Польщі, м.Вісла, який задіював молодих людей Польщі, України, Туреччини. Метою молодіжного обміну було надати молоді знання про демократію, усвідомити її роль в суспільстві, мотивувати молодь приймати правильні рішення і робити певні кроки, які, можливо, в майбутньому допоможуть  покращити ситуацію у своїх країнах. У теплій, дружній атмосфері учасники проекту співпрацювали разом, обговорювали питання, пов’язані з демократією, правами людини і активною громадянською позицією кожного громадянина країн Євросоюзу. Головними методами роботи були: інтерактивні творчі майстерні, мультимедійні презентації, зустрічі з експертами, дебати, дискусії, мозкові штурми,  розробки діаграм, ігри, енерджайзери, презентації власних фільмів і, звичайно, вечори, присвячені культурі, національним звичаям та традиціям кожної з країн. Наші учні збагатилися знаннями про демократію, взнали більше інформації про функціонування Євросоюзу,  мали змогу  поспілкуватися англійською мовою (всі заняття проводилися англійською), подружилися з однолітками з Польщі та Туреччини.

   Фундацією «Центрально Європейська Академія Навчань та Сертифікації» в рамках проекту «Відкрита Польща» було оголошено про співпрацю з навчальними закладами на конкурсній основі. Метою Фундації є сприяння реалізації державної освітньої політики в сфері Європейської інтеграції. Пріоритетними її завданнями є  профорієнтаційна робота, підвищення індивідуальних кваліфікацій учнів та вчителів школи, формування компетенцій, необхідних в сучасних умовах ринку праці та налагодження науково - методичної співпраці.
  Школа №5 була в сотні шкіл серед 520 зареєстрованих претендентів, обраних міжнародною комісією для співробітництва з Фундацією Central European Academy Studies and Certification і нам було запропоновано партнерство з Фундацією CEASC до 2020 року та підписано угоду про співпрацю. Згідно угоди проводитимуться спільні навчально - виховні заходи, додаткові навчання для підвищення кваліфікації вчителів, зустрічі, конференції, семінари, мовні та лідерські курси.
   Учні школи вже взяли участь у конкурсі відеоробіт на тему «Здорове харчування – запорука успіху сучасної людини», який проводився за підтримки Фундації Центрально Європейська Академія Навчань та Сертифікації (м.Бидгощ, Польща) і Університету Dietl (м.Краків, Польща).
   Надзвичайно цікавою була проектна діяльність, організатором якого стала Програма Транскордонного Співробітництва Польща – Білорусь – Україна. Метою даної кампанії є культурна та освітня інтеграція дітей та молоді з прикордонних регіонів. Одне із головних її завдань - привернути увагу до тих проектів Програми, які роблять щось корисне для молодого покоління.
   Учні разом із своїм наставником розробили власний проект транскордонної співпраці, виконуючи три завдання:

 1. Обрати три проекти, які можуть принести найбільше користі дітям і молоді по обидві сторони кордону і проілюструвати свою ідею за допомогою малюнків, коміксів.
 2. Розказати  про наш час  майбутнім поколінням: у «капсулу часу» написати список з шести предметів невеликого розміру і скласти  послання до людей з майбутнього, яке б вони хотіли передати у капсулі.
 3. Описати, як би учні хотіли провести транскордонну зустріч з своїми друзями з іншої сторони кордону. Придумати дві гри різної тематики для трасскордонних змагань, у яких вони хотіли б взяти участь.

   Учні 9-х класів показали свої вміння з англійської мови, взявши участь у телемості із дітьми школи Oisterwijk з Голандії.

   Завдяки цьому напрямку міжнародної співпраці школярі отримали можливість вільного обміну інформацією із однолітками про свої країни, навчання, вільний час, улюблену справу, звичаї та традиції тощо. Головне те, що під час вільного спілкування діти ще й отримали можливість практично застосовувати знання і вміння, які набули в школі, навіть знаходячи при цьому свої «слабкі місця». Це допомагає їм будувати особистісне бачення мети навчання, методів, які краще застосовувати. Не слід також забувати, що завдяки спілкуванню з однолітками з різних країн наші учні знаходять собі друзів, розширюють свій світогляд, вчаться бути громадянами світу.
   Уже підписаний договір між навчальним закладом та представництвом міжнародної організації AIESEC в Україні про нашу участь в проекті «Світ без кордонів», який проходитиме у форматі тренінгів, робочих груп та заходів, під час яких молоді фахівці з-за кордону поділяться своїми знаннями та досвідом з учнями 8-11 класів на теми:

 • Розвитку лідерських якостей
 • Вибору майбутньої професії
 • Ефективних підходів до самоосвіти
 • Соціальної відповідальності та активної громадської позиції
 • Культурного взаєморозуміння

   Підписуючи даний договір на співпрацю, ми хочемо, щоб наші учні не тільки покращили свої знання з англійської мови, але й зуміли подолати бар’єр в спілкуванні з носіями мови, навчились розвивати в собі лідерські якості, займати активну позицію в житті класу, школи, а в подальшому в суспільстві в цілому, ознайомились з іншими культурами та поділились своїми звичаями та традиціями, розширили кругозір, змінили свої стереотипи щодо людей з інших країн.
   Як результат співпраці з представництвом ВМГО «АЙСЕК» в Україні, нашій школі буде надано статус Генерального партнера благодійного проекту «World without Borders».

   VI. Підтримати прагнення молоді до євроінтеграції, зміцнити співробітництво та долучитись до нових сучасних реформ дає можливість учням діяльність шкільного молодіжного Євроклубу «Єднання».

Завдання нашого клубу полягають :

 • У накопиченні та передачі знань про Європу в історичному, географічному, культурному, економічному та інших аспектах.
 • У сприянні загальному усвідомленню необхідності взаємної толерантності та поваги у громадських відносинах, а також потреби в міжнародній співпраці.
 • У розвитку почуття відповідальності молоді за долю суспільства, спокій, дотримання прав людини, охорону навколишнього середовища та світову культуру.
 • У пропаганді здорового способу життя, розвитку інтелектуального, пізнавального кругозору.
 • У формуванні європейської свідомості у молоді.
 • У підготовці молоді до життя та праці в об’єднаній Європі.

   Доповіді, перегляд фільмів, вистав, організація конкурсів на теми, пов’язані з Європою та участь у подібних заходах, опрацювання і публікація власних матеріалів та інформації, співпраця з іншими організаціями – це далеко не весь перелік того, чим займаються учасники нашого Євроклубу.

Здобутки Євроклубу «Єднання»:

 • Зустріч з послами Польщі, Чехії, Угорщини.
 • Запрошення в студію ТТБ в ранкову програму “Сніданок з ТТБ”.
 • Зустріч з членом ОБСЄ Джей А. Джентл.
 • Презентація євроклубу на семінарі вчителів англійської мови м. Тернополя.
 • Зустріч з гостями з Голандії.
 • Круглий стіл...(Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя)

 

   Слід відмітити, що Євроклуб «Єднання» брав участь у Всеукраїнському конкурсі між Євроклубами «Чи знаєш ти Європу ?» і увійшов у 25 найкращих євроклубів України серед 523 команд.

   VII. Доброю традицією стала у нашій школі співпраця із волонтерами. Серед них: Дженіфер Хоган (США), Патрік Юнга (Німеччина), Катаріна Хелі Аакконен (Фінляндія), Аніта Сташкевич та Магда Ольшовець (Польща).
   Однією із основних сфер діяльності волонтерів є соціальна робота: координація підготовки позакласних заходів, організація та проведення занять з іноземних мов, гуртків за інтересами, долучення до роботи Євроклубу, допомога у збереженні історичних пам’ток міста, обмін національними традиціями, звичаями, найкращими здобутками мистецтва України та країни волонтера.

   Основною метою програми Європейської Волонтерської Служби є впровадження нового типу міжнаціонального обмінного досвіду для молоді, сприяючи тим самим соціальній інтеграції молоді та надання конкретної допомоги у вивченні іноземної мови. Працюючи із волонтерами, школярі також мали можливість зустрітись із молоддю з інших країн, поспілкуватись з неординарними та ініціативними молодими людьми. Серед них: Віталій Дерех (журналіст, Україна), Paul Matthey (студент, Франція), Jarra Snippe (волонтер, Голандія), Ibrahim Tolu (волонтер, Нігерія), Matthey Turner (вчитель англійської мови, США), Леся Гончарук (координатор Window on America Center - a partnership between the United States Government and Ternopil regional universal scientific library).

   VIII. З метою популяризації вивчення іноземних мов у школі був організований літній мовний табір «Coloured Challenge», в роботі якого взяли участь 16 вчителів англійської мови та близько 200 дітей.

  Під час планування роботи нашого табору використовувались методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України, матеріали щодо організації роботи мовних таборів «Стратегія розбудови мовних таборів в Україні», навчально-методичні матеріали видавництв «Макміллан Ед’юкейшн» та ««Пірсон»» для роботи над проектами різного рівня складності, тексти від видавництва «Оксфорд Юніверсіті Пресс» та книги видавництва «Сambridge English» для відпрацювання всіх видів мовленнєвої діяльності з акцентом на читання та говоріння, використовуючи елементи рольової гри з розвитком критичного мислення та групової дискусії.

   Серед форм роботи були: ранкова зарядка англійською / німецькою мовами, розучування англомовних пісень з руховим супроводом, ігрові та концертні програми, кінозал англійською мовою, спортивні змагання, екскурсії, інсценізація казок, театральні вистави, спортивні фестивалі, квести, танцювальні марафони, турніри знавців іноземної мови, конкурси малюнків, широко використовувалась проектна методика.

   Перспективи роботи Тернопільської спеціалізованої школи №5 I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов у напрямку міжнародної співпраці:

 1. Пріорітетом міжнародної співпраці у школі ставити вивчення іноземних мов.
 2. Викладання іноземних мов спрямовувати на вироблення комунікативної компетентності в учнів, їх адаптацію у мовному середовищі, готовність випускників школи у світовий простір.
 3. Продовжувати рівень безперервного професійного розвитку шляхом участі в міжнародних конкурсах, проектах, вебінарах, тощо.
 4. Співпраця з міжнародними організаціями, участь у проектах.
 5. Залучення волонтерів до навчально – виховного процесу школи.
 6. Продовження роботи шкільного молодіжного Євроклубу «Єднання».
 7. Функціонування літнього мовного табору з метою популяризації іноземних мов.
 8. Створення мотивації у вчителів та учнів для участі в здачі міжнародних тестів на рівень володіння іноземними мовами.
 9. Участь у заходах Фундації «Центрально Європейська Академія Навчань та Сертифікації» в рамках проекту «Відкрита Польща» до 2020 року згідно договору.
 10. Співпраця з представництвом міжнародної організації AIESEC в Україні в рамках  проекту «Світ без кордонів».
 11. Співпраця з польським товариством «Порозуміння поколінь».
 12. Участь у проекті «Go out from Shadow», Польща – Україна – Туреччина.
 13. Участь у двохсторонньому молодіжному обміні Польща – Україна «You Make Me Better».

    Сучасні Заклади Освіти

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід
Поділіться з друзями